PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W PILE
E-mail: pp17@przedszkole17.pila.pl Tel.: 672-141-196

PROGRAMY

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

                                                                                           DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                                                                                           Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.    W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

                  Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/1

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

"WOKÓŁ PRZEDSZKOLA"

Autorzy:

Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska

Wydawnictwo: mac EDUKACJA

Prezentowanyprogram odpowiada założeniom nowej podstawy programowej (z 14 lutego 2017 roku) oraz wytycznym ustawowym, w myśl których program jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, a jednocześnie treści edukacyjne mogą wykraczać poza zakres treści ustalonych w podstawie. Jest on przeznaczony do pracy z dziećmi wszystkich grup wiekowych, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym także dzieci zdolnych.

Intencją autorek programu było stworzenie takiej propozycji, która uwzględniałaby humanistyczne podejście do wychowanków, opierałaby się na relacjach podmiotowych, odpowiadałaby wyzwaniom stawianym współcześnie edukacji, a jednocześnie posiadałaby przejrzystą strukturę, ułatwiającą nauczycielom pracę z dziećmi. Wartością, na którą zwrócono szczególną uwagę, jest rozwój kulturowy i duchowy dziecka. Pozwoliła na to wykorzystana w programie, jako główna idea, warstwicowa koncepcja wychowania Stefana Kunowskiego

http://old.mac.pl/UserFiles/metodyka20182019/Program_wokol_przedszkola_2018.pdf

 

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU

Autorzy:

Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska

Wydawnictwo: Macmillan

 

Niniejszy program może być realizowany w przedszkolach publicznych i prywatnych, w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz w szkołach językowych prowadzących nauczanie języka angielskiego w grupach małych dzieci.

Program oparty jest na założeniach znowelizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego; uwzględnia także założenia Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, najnowsze trendy w edukacji dzieci oraz praktyczne doświadczenia z pracy z małymi dziećmi.

Program przeznaczony jest dla dzieci rozpoczynających naukę języka od podstaw.

Celem programu jest przedstawienie metod i technik nauczania oraz form pracy, dzięki którym mali uczniowie w sposób aktywny, a więc ciekawy ,,zanurzać się” będą w świecie języka angielskiego.

Program zawiera charakterystykę dzieci w wieku przedszkolnym, opis celów dydaktycznych i wychowawczych oraz sposoby ich osiągania, prezentację treści nauczania, propozycje dotyczące doboru materiałów dydaktycznych, przykłady ćwiczeń i  zabaw, oraz opis osiągnięć ucznia i sposoby ich sprawdzania.