Godło Polski

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W PILE
E-mail: pp17@przedszkole17.pila.pl Tel.: 672-141-196

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności serwisu Publicznego Przedszkola Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile

 

Deklaracja Dostępności

 Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  www.przedszkole17.pila.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 26.11.2018 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 29.10.2020 r.

Zgodność ze standardami:

Pracujemy nad dostosowaniem naszej strony do standardu WCAG 2.1 (poziom AA)

Istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki oraz zmiany kontrastu.

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Podejmujemy działania aby strona spełniała wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Treści zewnętrzne

Treści zewnętrzne, nieprzygotowane przez administratora strony (wideo, materiały dydaktyczne) mogą nie spełniać wszystkich standardów WCAG na poziomie AA.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30.

Na stronie internetowej brak standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile Katarzyna Tużylak pp17@przedszkole17.pila.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67- 214-11-96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile jest zlokalizowane przy ul. Śniadeckich 3a, 64-920 Piła. Budynek ma jedno główne wejście i jedno boczne wejście. Wejście główne jest od parkingu przy ulicy Śniadeckich. Z przodu do wejścia prowadzi pięć stopni, oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście boczne jest od ulicy Śniadeckich. Jest to budynek piętrowy. Osoby niepełnosprawne nie mające problemów z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników szkoły.

W budynku znajduje się łazienka dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy

Budynek  jest obiektem piętrowym. Korytarze są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych nie mających problemów z samodzielnym poruszaniem się. 

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania schodów wewnątrz budynku.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Pochylnia dla wózków inwalidzkich znajduje się przy głównym wejściu do przedszkola od parkingu przy ulicy Śniadeckich.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przy budynku od strony ulicy Śniadeckich brak  wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku przedszkola (jest zakaz wprowadzania psów, ale nie dotyczy wejścia z psem asystującym).

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak tłumacza języka migowego.

Dodatkowe informacje

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnych.